Hoofdlijnen beleidsplan:

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het centrum in Alphen aan den Rijn is in maart 2014 opgericht en met ingang van juli 2016 opereert zij als zelfstandige stichting onder de naam Stichting SamenhuiS.
Sinds december 2019 is het SamenhuiS gevestigd aan de Grebbeberg 68, 2402 ZE Alphen aan den Rijn. Het beleidsplan bevat de missie van Stichting SamenhuiS:

Missie:
Volwassenen en jongeren die leven met kanker, hun naasten en ook nabestaanden uit Alphen aan den Rijn en omstreken komen graag naar het SamenhuiS en krijgen mentale ondersteuning. Vanuit het missie statement beschrijft het plan ook de visie:

Visie:
• We willen in Alphen aan den Rijn een bijdrage leveren aan de mentale ondersteuning van mensen die te maken hebben met kanker: volwassenen en jongeren die leven met kanker, hun naasten en ook nabestaanden. SamenhuiS creëert daartoe een plek waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen, waar gelachen en gehuild wordt, waar mensen zich kunnen ontspannen, actief en creatief bezig kunnen zijn en zich welkom voelen.

• We faciliteren actief kennisuitwisseling over begeleiding bij en omgang met kanker. Daartoe organiseren wij themabijeenkomsten en nodigen daarvoor professionals uit zoals creatieve therapeuten, psychologische therapeuten, fysiotherapeuten, artsen en diëtisten.

Vanuit die missie en visie beschrijft het beleidsplan een vijftal gebieden die belangrijk zijn om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken. Dat zijn:

• Een compleet en divers programma aanbod voor onze bezoekers – wij willen een belangrijke bijdrage leveren in mentale ondersteuning van mensen die te maken hebben met kanker en wij willen actief kennis uitwisselen over begeleiding bij en omgang met kanker. Hierbij is het belangrijk dat wij zowel jongeren als volwassenen weten te ondersteunen.

• Bekendheid SamenhuiS – mensen in Alphen aan den Rijn en omstreken weten dat als zij te maken krijgen met kanker, zelf of in hun omgeving, dat het centrum hen graag ontvangt om hen mentaal te ondersteunen.

• Laagdrempelig – (ex-) kankerpatiënten en hun naasten uit Alphen aan den Rijn en omgeving weten niet alleen dat er een ​ centrum voor leven met en na kanker in Alphen aan den Rijn is, maar dat de drempel om naar het SamenhuiS te komen zeer laag is. Landelijk weten we dat de drempel om bij een centrum binnen te lopen nog steeds hoog is en daar zullen we aan moeten werken om die drempel te verlagen.

• Goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers – omdat de dienstverlening van ons SamenhuiS afhankelijk is van de professionaliteit en motivatie van onze vrijwilligers is het belangrijk om te investeren in voortdurende opleiding en intervisie. Wij zijn als SamenhuiS aangesloten bij IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie) o.a. omdat we daardoor gebruik kunnen maken van de opleidingen van IPSO en tevens op IPSO-bijeenkomsten in gesprek kunnen komen met en kunnen leren van andere centra in de regio.

• Gezonde financiën – wij streven ernaar om een meerjarige dekkende begroting te hebben waarbij zo vroeg mogelijk de vaste lasten gedekt worden door meerjarige sponsorcontracten en donaties en waarbij we proberen met additionele sponsoring en donaties het programma- aanbod van het SamenhuiS te verwezenlijken en verder uit te breiden.

Elk van de vijf gebieden zijn in het beleidsplan verder uitgewerkt met concrete activiteiten en acties.

Daarnaast beschrijven we in het beleidsplan hoe we de kwaliteitszorg invullen. Kwaliteit van onze SamenhuiS-dienstverlening gaat over de volgende 5 vragen:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen goed?
• Hoe weten we dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen we met die wetenschap?

We hanteren een cyclische aanpak van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen. Door steeds aanpassingen te doen op basis van de resultaten komt kwaliteitsverbetering tot stand.

Jaarlijks updaten wij ons beleidsplan op basis van de uitvoering van activiteiten en de evaluatie van die activiteiten door bezoekers, vrijwilligers en bestuur. 

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn